Toprak Kirliliği Tespiti ve Temizlenmesi

Yönetmeliğin Uygulanması

   İlk aşamada, 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik gereğince, 08.06.2015 tarihi itibari ile Yönetmelik Ek-2, Tablo 2’de yer alan faaliyetleri yürüten mevcut faaliyet sahipleri ile yeni başlayacak faaliyet sahipleri, Ek-3’de yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formunu, Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak il müdürlüğüne bildirir. Formun ayrıca elden de il müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

    RNS Mühendislik olarak, Çevre Danışmanlığını yürüttüğümüz firmalarda birçok Faaliyet Ön Bilgi Formu düzenleyerek İl Müdürlüklerine sunduk ve onaylarını aldık!

  Potansiyel kirlenmiş sahalar (Herhangi bir potansiyel toprak kirletici faaliyetin var olduğu veya yürütüldüğü saha veya tesis) aşağıda verilen kriterler doğrultusunda şüpheli saha (Potansiyel kirlenmiş veya sahipsiz sahalar arasında yer alan; afet, kaza, denetim veya bildirimler sonucunda çevre kirliliğinin var olduğu şüphesini taşıyan saha) listesine aktarılır ve şüpheli sahalarda aşamalı değerlendirme ve temizleme faaliyetleri başlatılır.

  Potansiyel Kirlenmiş Sahaların Şüpheli Saha Listesine Alınması

a) Faaliyet Ön Bilgi Formu, değerlendirme kriterlerine göre İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerinden en az birinin geçerli olması halinde ilgili saha, şüpheli saha listesine dahil edilir.

b) Endüstriyel kazalar veya doğal afet sonucu meydana gelen endüstriyel kazalar da dahil olmak üzere kaza bildirme veya rapor etme durumunda, saha Bakanlık veya il müdürlüğünce şüpheli saha listesine dahil edilir.

c) Bakanlık veya il müdürlüğünce yürürlükteki mevzuat kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında uygunsuzlukların belirlenmesi halinde saha, il müdürlüğünce şüpheli saha listesine dahil edilir.

  Şüpheli sahalarda yönetmelik kapsamında, sahanın durumuna göre Birinci Aşama Değerlendirme, İkinci Aşama Değerlendirme ve Temizleme işlemleri uygulanmaktadır.

  Birinci Aşama Değerlendirme(BAD): Şüpheli saha olarak tanımlanmış bir sahada, kirlilik şüphesi nedeniyle örnekleme, ölçüm gibi faaliyetlerin başlatılması ve dolayısıyla bu sahanın takip gerektiren veya takip gerektirmeyen bir saha olup olmadığının kararlaştırılması sürecidir.

  İkinci Aşama Değerlendirme(İAD): Birinci aşama değerlendirme sonunda takip gerektiren saha olarak belirlenmiş sahanın, saha ve kirlilik karakterizasyonu ve risk analizi değerlendirmelerine tabi tutularak temizleme gerektiren kirlenmiş saha veya takip gerektirmeyen saha olup olmadığının tespit edilmesi sürecidir.

  Temizleme: Birinci Aşama Değerlendirme ve İkinci Aşama Değerlendirme sonrasında, temizlenmesi gereken sahalarda risk değerlendirme yoluyla tahmin edilen; insan sağlığı ve çevresel risk düzeyinin kontrol edilmesi veya azaltılması, meydana gelecek olan olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan işlemleri kapsamaktadır.

   Bahsedilen bütün aşamalarda yapacağımız saha işlerinde, toprak kirliliği konusunda uzmanlaşmış, Kocaeli ve Mersin Üniversite’lerindeki danışman Öğretim Görevlilerimizden hizmet alarak projelerimizi yürütmekteyiz.

    RNS Mühendislik olarak, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamalarını detaylı olarak anlatıyoruz.